රත්මලානෙන් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7909

Price: LKR 47,000,000(total price)

Property Description

ජනාකීර්ණ රත්මලාන නගරයට ඉතා ආසන්නයෙන් සියලු පහසුකම් වලින් යුක්ත වටිනා නිවසකි. ඉතා සාමකාමී පරිසරයක් සහිත දෙමහල් නිවසකි. නිරවුල් ඔප්පු.

Quick Summary

Property ID:
7909
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
6
Bathrooms:
4
Parking place:
3

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747