පිළියන්දල, කඩ කාමරයක් කුලියට දිමට ඇත. #Pro ID: 7837

Price: LKR 20,000(per month)

Property Description

පිළියන්දල, කහපොළ පිහිටා ඇති මෙම කඩ කාමරය වර්ග අඩි 1000 කින් සමන් විත වේ. අවුරුද්දක අත්තිකාරම් මුදල් අවශ්‍යයි. සියලු පහසුකම් සහිතයි.

Quick Summary

Property ID:
7837
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Piliyandala, Sri Lanka
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747