රුවන්වැල්ලෙන් වටිනා රබර් ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8465

Price: LKR 16,000,000(total price)

Property Description

රුවන්වැල්ල නගරයට නුදුරින් පිහිටා ඇති මෙම රබර් ඉඩම අක්කර 5 කි. රබර් කිරි කැපීමට ආරම්භ කර මාස 6 ක් පමණි. දවසේ ආදායම රු. 12000කි.

Quick Summary

Property ID:
8465
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Ruwanwella, Sri Lanka
Area:
800.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747