ගල්කිස්ස, බෝඩිම් කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත. #Pro ID: 7770

Price: LKR 5,000(per month)

Property Description

ගාලු පාරට ඉතාම ආසන්නයේ පිහිටි මෙම බෝඩිම සම්පුර්ණයෙන් ටයිල් අල්ලා ඇත. කුස්සියකින් සහ අටැච් බාත්රුම් එකකින් සමන් විත වේ. නිස්කලංක හා අරෂිත ප්‍රදේශයකි.

Quick Summary

Property ID:
7770
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Mount Lavinia, Sri Lanka
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747