රත්මලානෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7913

Price: LKR 2,800,000(per perch)

Property Description

ජනාකීර්ණ රත්මලාන ප්‍රදේශයේ ගාලු පාරට මීටර් 300 ක් නුදුරින් මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත. මිලගණන් සාකච්චා කරගත හැක. අදම අමතන්න.

Quick Summary

Property ID:
7913
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Area:
48.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747