වැලිගමින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7250

Price: LKR 125,000(per perch)

Property Description

වැලිගම නගරසභා සීමාව තුල පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම වැලිගම නගරයට සහ වෙරලට කි.මී. 1.5 ක දුරින් පිහිටා ඇත. පර්චස් 300ක් වන මෙම ඉඩම අඩි 15 පාරක්ද ඇත. නිරවුල් ඔප්පු සමඟ පිබුරුපත්.

Quick Summary

Property ID:
7250
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Weligama, Sri Lanka
Area:
300.00 perch

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747