අත්තිඩියෙන් වටිනා ඉඩම් 3 ක් විකිණීමට #Pro ID: 8470

Price: LKR 1,900,000(per perch)

Property Description

මෙම ඉඩම් අත්තිඩිය පන්සල් හන්දියට නුදුරින් පිහිටා ඇත. ඉඩමක් පර්චස් 8 යි. අඩි 20 පාර.

Quick Summary

Property ID:
8470
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Attidiya Rd, Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka
Area:
8.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747