බත්තරමුල්ලෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8230

Price: LKR 1,600,000(per perch)

Property Description

බත්තරමුල්ල, රොබට් ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම පිරිසිදු ළින් ජලය, විදුලිය ඇතුලු සියලු යටිතල පහසුකම් සමඟින් ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් විකිණේ. සාමකාමී නිස්කලාංක වටපිටවක්.

Quick Summary

Property ID:
8230
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Battaramulla, Sri Lanka
Area:
56.00 ft²
Parking place:
3
Property Features:

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747