රත්මලාන අත්තිඩිය පාර වටිනා නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7906

Price: LKR 1,500,000(per perch)

Property Description

ඉඩමේ සිට අත්තිඩිය පාරට මීටර් 200 යි. ගාලු පාරට මීටර් 800 යි. ඉතා ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකි. සාමකාමී වටපිටාවක් සමඟින් නිවසක්ද ඇත. ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් විකිණේ

Quick Summary

Property ID:
7906
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Area:
8.20 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747