පාසිකුඩා වෙරල තීරයට මුහුණලා ඉඩම් 2 ක් විකිණීමට #Pro ID: 7925

Price: LKR 40,000(per perch)

Property Description

1 ඉඩම
අක්කර 6.5 ක ඉඩමකි.
පර්චසය රු. 40,000 යි

2 ඉඩම
අක්කර 4 ක ඉඩමකි.
පර්චසය රු. 100,000 යි

හොටෙල් එකක් හෝ නිවසක් ඉදිකිරීමට ඉතා සුදුසු පරිසරයකි. සියලු පහසුකම් සහිතයි. සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් වෙරළ තීරයකි.

Quick Summary

Property ID:
7925
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Pasikuda, Sri Lanka
Area:
1040.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747