කිරුලපන, වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8351

Price: LKR 5,500,000(per perch)

Property Description

නිවස ඉදිරිපස පාරේ සිට අඩි 112 යි. ඉඩමට පාර සඳහා වෙනමම පර්චස් 4.83ක් ඇත. කිරුලපන ඇවනියු ප්රධාන පාරට මුහුණලා ඉඩම පිහිටා ඇත. පැත්තෙන් අඩි 19 පාර. හයි ලෙවල් පාරට මීටර් 200යි. බේස් ලයින් එකට මීටර් 100යි. වායුසමනය කළ නිදන කාමර 2 ක් සහ ඇටෑච් බාත් රූම් සහිත තනි තට්ටුවේ නිවසක් ද ඇත. එය සම්පූර්ණයෙන්ම නවීකරණය කල යුතු තත්ත්වයේ පවති. ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් විකිණේ.

Quick Summary

Property ID:
8351
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Kirulapone, Colombo 00500, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Area:
20.54 ft²
Parking place:
3

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747