රත්මලාන, පැරණි නිවසක් සමඟ ඉඩමක් ඉඩමේ වටිනා කමට විකිණේ #Pro ID: 7820

Price: LKR 2,500,000(per perch)

Property Description

රත්මලාන, පලවෙනි පාරේ පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම ගාලු පාරට ආසන්නව මෙන්ම සියලු පහසුකම් වලින්ද යුක්ත ඉඩමකි. ඉදිකොට ඇති පැරණි නිවස සඳහා වටිනාකමක් මිලට එකතු කර නොමැත. ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් වටිනාකම සඳහන් කර ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7820
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Area:
40.00 perch

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747