කිරුලපන, කඩකාමර සහිත ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8110

Price: LKR 60,000,000(total price)

Property Description

කිරුලපන, බලපොකුණ පාරට මුහුණලා නගරයට කි.මි. 1 දුරින් මෙම ඉඩම පිහිට ඇත. 120 බස් පාරට මීටර් 200 යි. අනුලා විද්‍යාලය, St. Joseph’s Girls Collage, St. Jone’s Collage, International Schools වලට, McDonald, KFC, Burger King, Pizza hut ඉතා ආසන්නයෙන්.

Quick Summary

Property ID:
8110
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Kirulapone, 00500, Sri Lanka
Parking place:
12

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747