තිස්සමහාරාමෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8171

Price: LKR 100,000(per perch)

Property Description

ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඉතා වටිනා ඉඩම තිස්ස නගරයට කි.මී. 3 යි. කතරගම නගරයට, පුජා භූමියට කි.මී. 10 යි. සියලු පහසුකම් ඇත. නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහාද ඉතා අනර්ඝ බිම් කොටසකි.

Quick Summary

Property ID:
8171
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Tissamaharama, Sri Lanka
Area:
332.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747