පාදුක්කෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8282

Price: LKR 51,500,000(total price)

Property Description

අක්කර 5 ක මෙම ඉඩම ජලය, විදුලිය, ඉඩම වටා තාප්පය සහ යකඩ ගෙට්ටුවක්ද සවි කර ඇත. ඉඩමේ පොල්ගස් වවා ඇත.

Quick Summary

Property ID:
8282
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Padukka, Sri Lanka
Area:
800.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747