මොරටුව, තලවල පාරෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7829

Price: LKR 1,500,000(per perch)

Property Description

මොරටුව නගරයට ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම වගා කිරිමට හෝ නිවසක් ඉදිකිරීමට වඩා සුදුසු වේ. අක්කර 4.5 ක ඉඩමකි

Quick Summary

Property ID:
7829
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Thelawala Rd, Moratuwa, Sri Lanka
Area:
720.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747