මීපෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8272

Price: LKR 300,000(per perch)

Property Description

අක්කර 3.62 ක් පමණ වන මෙම ඉඩම රමණීය පරිසරයක පිහිටා ඇත. ජලය, විදුලිය ඇතුලු සියලු පහසුකම් වලින් යුක්ත වටිනා බිම් කොටසකි. වගා කිරීමට වඩා සුදුසු වේ.

Quick Summary

Property ID:
8272
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Meepe, Padukka, Sri Lanka
Area:
580.00 ft²
Property Features:

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747