පනාගොඩින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7993

Price: LKR 2,900,000(total price)

Property Description

පනාගොඩ, වැලිපිල්ලාව නගරයට ආසන්නයේ මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත. පාසැල්, සුපර් මාර්කට්, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන, පිරවුම්හල් ඉතා ආසන්නයේ. පිරිසිදු ඔප්පු සමගින් සියලු ලිපිලේඛන ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7993
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Panagoda Town, Sri Lanka
Area:
10.50 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747