මීගමුවෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8080

Price: LKR 750,000(per perch)

Property Description

ඉඩම අක්කර 2.90 යි. මෙම ඉඩම සුඛෝපභෝගි නිවසක් ඉදිකිරීමට, නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට, වෙනත් ව්‍යාපාර ස්ථානයක් සඳහා හෝ මෙහි ඇති ඇලමර්ගය නිසා කෘෂි කර්මාන්තයටද ඉතාමත් සුදුසු ඉඩමකි. බණ්ඩාරනායක ජ්‍යාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළට කි.මි. 2 යි. කොළඹ – පුත්තලම පාරට මීටර් 600 යි.

ඉඩමට ආසන්න ස්ථාන,

  • මිගමුව දුම්රියපොළ
  • කටුනායක අධිවේගී පිවිසුම
  • මිගමුව බස් නැවතුම්පොළ
  • Keells Super
  • Cargils Food City
  • Arpico Super Centre
  • මීගමුව මහා රෝහල
  • නවලෝක රෝහල
  • පල්ලි සහ පන්සල්

Quick Summary

Property ID:
8080
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Negombo, Sri Lanka
Area:
410.00 ft²
Property Features:

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747