මොරටුව, කටුබැද්ද වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7914

Price: LKR 2,400,000(per perch)

Property Description

මෙම ඉඩම ගාලුපාරට මීටර් 150 දුරින් පිහිටා ඇති සාමකාමී වටපිටවකින් යුතු ඉඩමකි.
සෑම අතින්ම ඉතා පහසු ස්ථානයකි. මිල ගණන් සාකච්ඡ කරගත හැක.

Quick Summary

Property ID:
7914
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Moratuwa, Sri Lanka
Area:
10.00 ft²

Map

Contact Agent

Supun Kumara
800-2345-6789