හෝමාගමින්, මනරම් වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටි ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8074

Price: LKR 550,000(per perch)

Property Description

හෝමාගම හයි ලෙවල් පාරට කි.මි. 1 ක් දුරින් මොරගහහෙන පාරේ ඉතා මනරම් සාමකාමී වටපිටාවක මෙම ඉඩම පිහිට ඇත. දුරකථන පහසුකම්, විදුලිය සහ ළිං දෙකක් ඇත. පොල්, ගම්මිරිස් ඇතුළු වටිනා වගාවක් ද මෙහි ඇත.

Quick Summary

Property ID:
8074
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Homagama, Sri Lanka
Area:
62.25 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747