හික්කඩුව වෙරළ තීරයට සමීපව වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8369

Price: LKR 125,000(per perch)

Property Description

හික්කඩුව වෙරළ තීරයට කි.මී. 1යි. හොටල් ව්යාපෘතියකට හො නිවසක් සඳහා ද වඩා සුදුසුයි. සියලු පහසුකම් සහිතයි. විදේශිකයන්ගේ තොතැන්නක්.

Quick Summary

Property ID:
8369
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Hikkaduwa, Sri Lanka
Area:
883.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747