ආරුගම්බේ වෙරල තීරයට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7936

Price: LKR 57,000,000(total price)

Property Description

ආරුගම්බේ Light House තුල පිහිටි පරිසර හිතකාමී ගොඩනැගිල්ලක්ද සමඟ මෙම ඉඩම විකිණේ. අරුගම්බේ සුන්දර වෙරළ තීරයට මුහුණලා පිහිටා ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7936
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
480.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747