බත්තරමුල්ල, වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7612

Price: LKR 1,700,000(per perch)

Property Description

බත්තරමුල්ල, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක මෙම වටිනා ඉඩම පිහිට ඇත. කොළඹින් ඉඩමක් සොයන අයෙක්ට ඉතාමත් වටිනා ඉඩමකි.

Quick Summary

Property ID:
7612
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Battaramulla, Sri Lanka
Area:
6.50 ft²
Property Features:

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747