ආරුගම්බේ වෙරල තීරයට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7937

Price: LKR 60,000(per perch)

Property Description

ආරුගම්බේ ප්‍රදීපාගාරයට යාබදව සුන්දර වෙරළ තීරයට මුහුණලා මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත. සියලු පහසුකම් සහිතයි. ඉඩම අක්කර 1 යි.

Quick Summary

Property ID:
7937
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
160.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747