ආරුගම්බේ කලපුවට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7939

Price: LKR 60,000(per perch)

Property Description

ආරුගම්බේ කලපුවට මුහුණලා පිහිටා ඇති මෙම ඉඩමට වෙරළ තිරය ද මනාව දර්ශනය වේ. ප්‍රදීපාගාරයට යාබදව පිහිටා ඇත.
අක්කර 6 ක් ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7939
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
960.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747