මොණරාගලින් වටිනා නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7962

Price: LKR 9,500,000(total price)

Property Description

වාසයට ඉතා අනර්ග ස්ථානයකි. නිවාස 2 ක් සමඟ ඉඩම් දෙකක් ඇත. පර්චස් 243 සහ පර්චස් 58 කි. ප්‍රධාන අදායම් ලැබිය හැකි ගම්මිරිස්, පොල් වගා කොට ඇත. නාවලපිටිය – ගම්පොළ ප්‍රධාන පාරට මීටර් 350 යි. සියලු පහසුකම් සහිතයි.

Quick Summary

Property ID:
7962
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Monaragala, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
Area:
58.00 perch
Parking place:
6

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747