රත්මලානෙන් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7836

Price: LKR 15,000,000(total price)

Property Description

රත්මලාන, ෆස්ට් ලෙන් එකේ 120 බස් පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇති මෙම පර්චස් 55 ක ඉඩම සහ නිවස සියලු පහසුකම් වලින් යුත් කාමර 7 ක නිවසකි.

Quick Summary

Property ID:
7836
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
7
Bathrooms:
6
Area:
55.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747