වත්තල, මාබෝලෙන් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7859

Price: LKR 12,000,000(total price)

Property Description

නිස්කලංක, සාමකාමී පරිසරයක පිහිටා ඇති මෙම නිවස ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසු අංගසම්පුර්ණ නිවසකි. කොළඹ – මිගමුව පාරට මීටර් 50 පමණයි. පිරිසිදු ඔප්පු. බැංකු ණය පහසුකම් පහසුවෙන් ලබාගත හැක.

Quick Summary

Property ID:
7859
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Wattala, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Area:
6.00 ft²
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747