තලපත්පිටිය වටිනා නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8362

Price: LKR 17,000,000(total price)

Property Description

ඉඩම 259 ප්රධාන බස් පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇත. නිවසේ පලමු මහල එක් නිදන කාමරයක්, එක් නාන කාමරයක් සහ විශාල ආලින්දයකින් සමන්විත වන අතර ඉහළ මහල එක් නිදන කාමරකින් සහ එක් නාන කාමරයකින් සම්න්විත වේ.

Quick Summary

Property ID:
8362
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Thalapathpitiya, Sri Jayawardenepura Kotte, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Area:
7.36 ft²
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747