ගොතටුව, I D H පාර වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7948

Price: LKR 27,000,000(total price)

Property Description

ගොතටුව, I D H පාර, ජයා මාවතේ පර්චස් 11.08 ක මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත. කොළඹ රාජකාරි සඳහා යන ඔබට ඉතා වටිනා නිවසකි.

Quick Summary

Property ID:
7948
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Gothatuwa, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
Area:
11.08 ft²
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747