හොමගමින් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7846

Price: LKR 40,000,000(total price)

Property Description

මෙම ඉඩම හෝමාගම NSBM University එකට කි.මී 1.5 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. කොළඹ – පාදුක්ක පාරට කි.මී. 1.5 යි. මොරගහහේන පාරට කි.මී. 1 යි. ගොඩගම හන්දියට කි.මී. 3 යි.

Quick Summary

Property ID:
7846
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Homagama, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
Area:
79.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747