රත්මලානේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත #Pro ID: 7876

Price: LKR 45,000(per month)

Property Description

ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක නිදහස් සාමකාමී පරිසරයක කොළඹට ඉතා ඉක්මනින් ළඟා විය හැක. මාස 6 ක අත්තිකාරම් මුදල් අවශ්‍යයි.

Quick Summary

Property ID:
7876
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
4
Bathrooms:
2
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747