කැළණිය විහාරය අසලින් නිවසක් කුලියට දීමට ඇත #Pro ID: 8390

Price: LKR 22,500(per month)

Property Description

කාමර දෙකක් සහිත අංගසම්පූර්ණ උඩුමහල් නිවසක් ඉක්මණින් කුලියට දෙනු ලැබේ.

Quick Summary

Property ID:
8390
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Kelaniya, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747