කිතුල්ගලින් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 8448

Price: LKR 6,200,000(total price)

Property Description

මෙම ඉඩම ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව පිහිටා ඇත. ඉඩම අක්කර 1 යි. තේ වගාවෙන් මාසයකට රු. 30000ක පමණ ආදායමක් ලැබේ.

Quick Summary

Property ID:
8448
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Kitulgala, Sri Lanka
Area:
160.00 ft²
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747