කැළණියෙන් වටිනා ඉඩමක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7980

Price: LKR 30,000,000(total price)

Property Description

පර්චස් 31 ක ඉඩම සමඟ අංගසම්පුර්ණ නිවසක් සහ Annex එකක් ද ඇත. පර්චස් 15 හෝ 16 යේ කොටස් ලෙසද මිලදී ගත හැක. කැළණිය පන්සලට කි.මී. 2යි.
Annex එකේ සාලය, නිදන කාමරය, සහ කුස්සිය
රජයේ අනුමත පිබුරුපත් සමඟ සින්නක්කර ඔප්පු.

Quick Summary

Property ID:
7980
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Kelaniya, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Area:
31.00 ft²
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747