අත්තිඩිය, ගැමුණු මාවතෙන් වටිනා දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7182

Price: LKR 27,500,000(total price)

Property Description

අත්තිඩිය, ගැමුණු මාවතේ පිහිටි වටිනා මෙම දෙමහල් නිවස සියලු පහසුකම් සහිත වේ.

Quick Summary

Property ID:
7182
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Attidiya Rd, Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka
Bedrooms:
4
Bathrooms:
3
Area:
7.50 perch
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747