මහරගම, නිවසක් කුලියට දීමට ඇත #Pro ID: 8002

Price: LKR 55,000(per month)

Property Description

මහරගම, වත්තේගෙදර පාරේ පිහිටා ඇති මෙම නිවාස නිදන කාමර 3 කින් සහ නාන කාමර 2 කින් සමන්විත වේ. සාමකාමී පරිසරය කොළඹට ඉතා පහසුවෙන් ලඟා විය හැක. සියලු පහසුකම් ඇත.

Quick Summary

Property ID:
8002
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Maharagama, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Area:
15.00 ft²
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747