අන්ගොඩින් නිවසක් කුලියට දීමට #Pro ID: 7998

Price: LKR 32,000(per month)

Property Description

නිස්කලංක, සාමකාමී පරිසරයක්, නිදන කාමර 3 ක් සහ නාන කාමර 2 කින් යුක්ත මෙම නිවස සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක ගෙවත්තකින්ද යුක්ත වේ. වාහන නවතාතැබීමේ පහසුකම් ද ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7998
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Angoda, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747