ආරුගම්බේ වෙරල තීරයට මුහුණලා Hotel එකක් විකිණීමට #Pro ID: 7931

Price: LKR 550,000(per perch)

Property Description

ආරුගම්බේ ඇති සුන්දර වෙරළ තීරයට මුහුණලා ඉදිකොට ඇති මෙම Hotel එක ව්‍යාපාරයක් සඳහා ආයෝජනය කරන්නෙක්ට ඉතා වටිනා අවස්ථාවකි.
ඉඩම අක්කර 2 කි

Quick Summary

Property ID:
7931
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
320.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747