කුරුණෑගලින් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7857

Price: LKR 6,500,000(total price)

Property Description

පර්චස් 21 ක මෙම බිම් කොටස ළිං ජලය, විදුලිය ඇතුළු සියලු පහසුකම් වලින් යුක්තවේ.

Quick Summary

Property ID:
7857
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Kurunegala, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
Area:
21.00 ft²
Parking place:
10

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747