අනුරපුරෙන් තේක්ක වගා කල සහ කුඹුරක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 8006

Price: LKR 30,000,000(total price)

Property Description

අනුරාධපුර නව නගරයට කි.මී. 10 ක් දුරින් පුත්තලම – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඉතා සාරවත් කුඹුරු අක්කර 3 ක් සහ මනාව වැඩුණු තේක්ක අක්කර 3 ක්. විකිනීමට ඇත. සින්නක්කර ඔප්පු.

Quick Summary

Property ID:
8006
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Anuradhapura, Sri Lanka
Area:
960.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747