ආරුගම්බේ කලපුවට මුහුණලා පොල් ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7940

Price: LKR 95,000(per perch)

Property Description

ආරුගම්බේ කලපුවට මුහුණලා පොල් ගස් 500 ක් පමණ ඇති, විශාල අදායමක් ලැබෙන ඉඩමකි. වටිනා ආයෝජනයකි. ඉඩම අක්කර 6 කි

Quick Summary

Property ID:
7940
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
960.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747