රත්මලානේ නවීන නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. #Pro ID: 7887

Price: LKR 100,000(per month)

Property Description

නිදන කාමර 3 ක් සහ සේවක කාමරයක්ද සමගින් සියලුම පහසුකම් ඇත. ගෘහ භාණ්ඩ සමඟ කුලියට දෙනු ලැබේ. මාස 6ක අත්තිකාරම් මුදල් අවශ්‍යයි.

Quick Summary

Property ID:
7887
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747