ආරුගම්බේ වෙරල තීරයට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7934

Price: LKR 350,000(per perch)

Property Description

ආරුගම්බේ සුන්දර සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි වැඩියෙන් දිනාගත් වෙරළ තිරයෙන්, වටිනා ආයෝජන අවස්ථාවක්. හෝටල් ව්‍යාපෘතියකට හෝ නිවසක් ඉදිකිරීමට කදිම ඉඩමකි.

Quick Summary

Property ID:
7934
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Arugam Bay, Sri Lanka
Area:
80.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747