ගල්කිස්ස, ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට දීමට ඇත. #Pro ID: 7771

Price: LKR 25,000(per month)

Property Description

ගාලු පාරට ඉතා ආසන්නව පිහිට ඇති මෙම නිවස පිතින් නිවසට ඇතුළු වීමේ පහසුකම, නිදන කාමර එකක්. ඇටැච් බත්රුම් එකකින් සමන්විතවේ. මස 3 ක් අත්තිකාරම් අවශ්‍යයි.

Quick Summary

Property ID:
7771
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Mount Lavinia, Sri Lanka
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747