විශ්වකලාව, පිලියන්දල දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7178

Price: LKR 15,000,000(total price)

Property Description

විශ්වකලාව, පිලියන්දල පිහිටා ඇති මෙම දෙමහල් නිවස සාමකාමී, නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටා ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7178
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Piliyandala, Sri Lanka
Bedrooms:
4
Bathrooms:
3
Area:
10.00 perch
Parking place:
3

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747