රත්මලාන, සුමංගල පාරේ වටිනා බිම් කොටසක් විකිණීමට #Pro ID: 7191

Price: LKR 1,300,000(per perch)

Property Description

ඉඩමට අඩි 20 පාර, ගාලු පාරට මීටර් 250යි. සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.

Quick Summary

Property ID:
7191
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Area:
9.50 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747