රත්මලාන, ශ්‍රීමල් උයන Apartment එකක් විකිණීමට ඇත. #Pro ID: 7188

Price: LKR 16,500,000(total price)

Property Description

රත්මලාන, ශ්‍රීමල් උයන ඉතා නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක දෙවන මහලේ මෙම අලුත්ම නිවස පිහිටා ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7188
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
1
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747