රත්මලාන, කඩ කාමර දෙකක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7174

Price: LKR 36,000,000(total price)

Property Description

රත්මලාන, නගරාසන්නයේ ගාලු පාරට මීටර් 30 ක දුරින් කඩ කාමර දෙකක් සහ කාමර 03 කින් සහ නාන කාමර 02 කින් යුත් වටිනා නිවසක් විකිණීමට ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7174
Property status:
Sale
Property type:
,
Location:
Rathmalana, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Parking place:
3

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747